Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Tim

Tim

Osnovan je specifičan tim za projekt TRANS-TURIZAM kako bi se osiguralo posebnog stručnjaka za svaki dio projekta. Tim uključuje članove Instituta za turizam i jednu stručnjakinju s Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Renata Tomljenović

Dr.sc. Renata Tomljenović je znanstveni suradnik u Institutu za turizam, Zagreb, s više od dvadeset godina istraživačkog iskustva u turizmu. Objavila je preko pedeset znanstvenih radova i članica je niza uredničkih i znanstvenih odbora. Diplomirala je i doktorirala na Griffith University – Gold Coast, Queensland (Australija). U to vrijeme, glavna područja njezina interesa u turizmu bili su utjecaj turizma na lokalne zajednice i putnike, s naglaskom na promjene koje utječu na pojedince u kontekstu multikulturalnih društava i na izgradnju svijesti o zajednici u turizmu. Za svoj rad, nagrađena je od strane Australskog vijeća za turizam. Postdiplomska stipendija Sveučilišta Griffith omogućila joj je istraživanje uloge turizma, međukulturalnog razumijevanja i mira. Istraživanje je objavljeno u renomiranim znanstvenim časopisima i knjigama i doprinijelo je značajnom utjecaju na turizam. U Institutu za turizam radi od 2000. godine, gdje se područje njenog znanstvenog interesa nastavilo razvijati u smjeru socijalnih i kulturnih aspekata turizma. Voditeljica je Istraživačke zajednice Instituta Održivi razvoj destinacija i upravljanje. Njen interes za turizam kao sredstvo ruralnog razvoja, doveo ju je do istraživanja vinskog turizma, te je od strane Hrvatsko-slovensko bilateralnog programa suradnje (2006 – 2007) dobila sredstva za istraživanje. Osim publikacija i konferencija, ovaj rad je doprinuo osnivanju neformalne Mediteranske istraživačke grupe, čiji se članovi sastaju u Grčkoj i Italiji. Bila je jedan od pionira razvoja kulturnog turizma, vodila izradu Nacionalne strategije razvoja kulturnog turizma, i sudjelovala u njenoj provedbi kroz članstvo u Savjetodavnom odboru. U zadnjih deset godina održala je više od šezdeset stručnih prezentacija i radionica za dionike u turizmu. Izvršni je urednik međunarodno interdisciplinarnog časopisa Tourism/Turizam.

Članovi tima

Irena Ateljević

Prof. dr. sc. Irena Ateljević rođena je 1965. godine u Zagrebu. Diplomirala je ekonomiju na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji 1988., magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine, a doktorirala socijalnu geografiju na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland, 1998. godine. Nekoliko godina bila je docent na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Aucklandu, a od 2002. godine u zvanju je višeg docenta na Ekonomskom fakultetu Tehnološkog sveučilišta u Aucklandu gdje je imenovana i voditeljem programa magisterija poslovnih studija. Od 2002. do 2005. godine član je izvršnog odbora ATLAS-a, međunarodne organizacije za obrazovanje u području turizma i dokolice. Godine 2005. prelazi na fakultet Mansholt Sveučilišta u Wageningenu, Nizozemska, na kojemu je izabrana u zvanje izvanrednog profesora te je imenovana koordinatoricom zaduženom za stimuliranje razvoja novih područja istraživanja, procjenu kvalitete istraživačkog rada novaka i doktoranata, identificiranje izvora financiranja i strateških područja istraživanja. Godine 2008., zbog svojih znanstvenih doprinosa, imenovana je stručnim savjetnikom radne grupe UNWTO-a “Osnaživanje žena u turizmu”, kao dijela UN-ovih milenijskih ciljeva. U njezine znan-stvene aktivnosti ubraja se recenzentski rad, kao i sudjelovanje u uredničkim odborima renomiranih međunarodnih znanstvenih časopisa koji prate područje turizma (Annals of Tourism Research, Journal of Leisure Studies, Tourism Geographies, Tourism Recreation Research i TOURISM/TURIZAM). Osnivač je i organizator, kao i voditelj međunarodne istraživačke mreže Kritičkih studija turizma (“Academy of Hope”) i njihovih konferencija koje se redovito održavaju svakih nekoliko godina. Pozvani je uvodničar na mnogim međunarodnim konferencijama, autor je brojnih znanstvenih radova kojima predstavlja nove spoznaje u primjeni metodologije kvalitativnih istraživanja, a osobito istražuje socioekonomsku i prostornu problematiku razvoja turizma.

Daniela Angelina Jelinčić

Daniela Angelina Jelinčić je viši znanstveni savjetnik na Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Doktorirala je na području etnologije na Sveučilištu u Zagrebu te su joj specifični interesi kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturna politika, kreativnost i društvene inovacije. Također predaje Kulturni turizam, Ekonomiju i kulturu, Management kulturne baštine i društvene inovacije na Sveučilištu u Dubrovniku, veleučilištu VERN i Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu, i na UNESCO Chair for Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Institute for Social i na European Studies (ISES) u Köszegu, Mađarska. Autorica je nekoliko znanstvenih knjiga (ABC of Cultural Tourism; Culture in a Shop Window; Culture, Tourism, Interculturalism) kao i nekoliko nacionalnih/lokalnih strateških dokumenata. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam.

Sanda Čorak

Dr. sc. Sanda Čorak znanstveni je savjetnik i od 2001. godine ravnatelj Instituta za turizam. Već više od dvadeset godina bavi se istraživanjem tržišta u turizmu, segmentacijom turističke potražnje, a posljednjih godina destinacijskim marketingom i menadžmentom te obrazovanjem za potrebe turizma. U Institutu za turizam bavi se metodološkim pitanjima nacionalnoga tržišnog istraživanja TOMAS, glavni je urednik znanstvenog časopisa TOURISM/TURIZAM, a potaknula je i kreiranje Znanstvene edicije IT-a. Članica je međunarodnih udruga, kao i uredničkih odbora nekoliko međunarodnih časopisa. Objavila je više od stotinu znanstvenih članaka, poglavlja u međunarodnim knjigama, a također je koautorica dvaju udžbenika i urednica knjiga u ovoj ediciji.

Neven Ivandić

Dr. sc. Neven Ivandić je znanstveni suradnik u Institutu za turizam, Zagreb. Završio je specijalističko obrazovanje na Cornell University u SAD-u. Doktorirao je na temu “Rast poduzeća iz perspektive evolucijske teorije: hotelska industrija u uvjetima tranzicije”. Bavi se makroekonomskim učincima turizma, pokrivajući područja kao što su satelitski račun turizma i mjerenje konkurentske pozicije turističkog sektora. Svoje bogato iskustvo u planiranju razvoja turizma primjenjuje na pitanja o razvoju turističkih destinacija, proizvoda i poduzeća, odnosno na teme o strategiji razvoja, valorizaciji i upravljanju turističkim destinacijama i poduzećima. Voditelj je mnogih projekata s toga područja i autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Neda Telišman-Košuta

Mr. sc. Neda Telišman-Košuta stručni je savjetnik u Institutu za turizam. Obrazovala se u SAD-u; diplomirala je englesku i španjolsku književnost i turistički menadžment, a zatim magistrirala s temom istraživanja imidža na George Washington University, dok je specijalističko obrazovanje iz upravljanja marketingom u hotelijerstvu završila na Cornell University. S više od dvadeset godina iskustva u turizmu, bavi se pitanjima razvoja marketinga turističkih destinacija i poduzeća i o toj temi objavila je više radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Znanstveni interes usmjerila je na pitanja o izgradnji imidža i brenda turističkih destinacija.

Snježana Boranić Živoder

Dr.sc. Snježana Boranić Živoder je znanstveni suradnik u Institutu za turizam, Zagreb. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s temom “Upravljanje turističkom destinacijom u funkciji održivog razvoja turizma”, a u Institutu za turizam radi od 1999. godine. Glavna područja njezina interesa su planiranje razvoj turističkih destinacija, marketing i menadžment turističkih destinacija te područje promocije i brendiranja.

Zrinka Marušić

Zrinka Marušić, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., stručni je savjetnik u Institutu za turizam, a diplomirani je inženjer matematičke informatike i statistike i sveučilišni specijalist statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički poslijediplomski studij završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Institutu za turizam radi od 1997. godine na primjeni i razvoju metodologije tržišnih istraživanja u turizmu, a od 2007. godine voditelj je nacionalnog istraživanja TOMAS. Autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima. Područje njezina istraživačkog interesa obuhvaća teoriju uzorkovanja i metodologiju vrednovanja javnog dobra u turizmu.

Ivan Sever

Ivan Sever je stručni suradnik u Institutu za turizam, Zagreb. Najviše se bavi kvantitativnim istraživanjima u turizmu. Njegovo područje interesa su primjena statističkih metoda u obradi podataka i analizama.